کنفرانس داوری سازمان ملل متحد

Home/events, Joined Events/کنفرانس داوری سازمان ملل متحد

 

فوریه 2008

کنفرانس داوری سازمان ملّل متحد، نیویورک، آمریکا

صدای جهانی حرفه‌های حقوقی، به رسمیت شناختن و اجرا در جهان مدرن