حقوق بین‌الملل دریایی

Home/events, Joined Events/حقوق بین‌الملل دریایی

نوامبر 2009
حقوق بین‌الملل دریاها
آتن، یونان
سخنرانی اصلی توسط رئیس جامعه حقوق بین‌الملل، دکتر فرناندو پلائز پیئر