موضوعات مربوط به داوری پیمان‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی

/, Joined Events/موضوعات مربوط به داوری پیمان‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی

ژوئن 2013
موضوعات مربوط به داوری پیمان‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی
دهکده دانش دبی، امارات
سخنران اصلی دکتر کاژ هوبر و پروفسور دکتر رادولف دولزر

کاریب اینترنشنال با افتخار بالاترین استانداردهای جهانی را آمیخته به تجارب محلّی ارائه میدهد...