توافقات تجاری

تهیه پیش‌نویس و نهایی کردن توافقنامه‌هایی که طبق آن هر یک از طرفین قراردادهای تجاری را به برآورد و شناخت کامل هزینه‌ها و مسئولیت‌هایشان آشنا میکند تبحر ما است. این توافقنامه‌ها صرفأ محدود به تعیین موقعیت قانونی طرفین قرارداد نیست بلکه منتهی به سهولت تجارت و تعمیق اعتماد بین طرفین میشود.

*دسترسی به این سرویس میتواند محدود به مکان جغرافیایی باشد.