خدمات حقوقی و حرفه‌ای

کاریب اینترنشنال قادر به ارائه خدمات حقوقی بر اساس قوانین تجاری به افراد، شرکت‌ها و مؤسسات بسته به موقعیت جغرافیایی* مورد درخواست به شرح ذیل است:

در ارتباط با قوانین تجاری به افراد، شرکت‌ها و مؤسسات با در نظر گرفتن همه دغدغه‌ها و خواسته‌هایشان، مختصرأ به شرح ذیل است:

خدمات حقوقی کاریب اینترنشنال در ارتباط با قوانین تجاری به افراد، شرکت‌ها و مؤسسات با در نظر گرفتن همه دغدغه‌ها و خواسته‌هایشان، مختصرأ به شرح ذیل است:

– تهیه و تدوین قراردادهای حقوقی.

– تهیه و رسیدگی به اخطاریه‌های قانونی.

– تلفیق شرکتها، تهیه اساسنامه و تفاهم‌نامه‌‌های مرتبط.

– ثبت حقوق مالکیت معنوی و علایم تجاری.

– داوری تجاری.

– ارائه مشاوره‌های حقوقی به شرکتهای چند ملّیتی.

– مشاورات مالیاتی.

*دسترسی به این سرویس میتواند محدود به مکان جغرافیایی باشد.