کاریب اینترنشنال نماینده مجاز فرامرزی کارائیب

مشاوران بین‌المللی کاریب اینترنشنال دارای مجوز رسمی بین‌المللی (International Marketing Agent) از سنت‌کیتس و نویس واقع در حوزه کارائیب هستند.