حقوق بین‌الملل دریایی

/, Joined Events/حقوق بین‌الملل دریایی

نوامبر 2009
حقوق بین‌الملل دریاها
آتن، یونان
سخنرانی اصلی توسط رئیس جامعه حقوق بین‌الملل، دکتر فرناندو پلائز پیئر

کاریب اینترنشنال با افتخار بالاترین استانداردهای جهانی را آمیخته به تجارب محلّی ارائه میدهد...